Shahi Palak Paneer 275 gms serves 1-2 persons

Shahi Palak Paneer 275 gms serves 1-2 persons

Regular price
Rs.429.00
Sale price
Rs.429.00